Derma – Gurgaon/Kurukshetra/Haryana (31st January 2021)