NEPU – Solapur/Karad/Maharashtra (24th January 2021)