NEPU: VISAKHAPATNAM/PRAKASHAM/ANDHRA PRADESH (23rd, 24th March 2021)