RTI- GEM Karnataka/Bangalore/Kolar/Tumkur ( 14th & 15th september 2020)