RTI-GEM – Khurda (Bhubaneshwar), Sambhalpur, Balasore (5th & 6th January 2021)