RTI-GEM Mumbai/Aurangabad/Navi Mumbai (11th November 2020)